Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Lipkach Wielkich mogą już zdawać egzaminy we własnej szkole, natomiast Przedsiębiorstwo Symulacyjne Heban w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą ma siedzibę z prawdziwego zdarzenia.
To wszystko dzięki zrealizowanemu przez Powiat Gorzowski projektowi „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim”
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich brakowało do tej pory odrębnego pomieszczenia dydaktycznego przeznaczonego do zajęć dydaktycznych związanych bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu. Zajęcia związane z praktyczną nauką zawodu odbywały się w klasach ogólnoprzedmiotowych, a posiadanie dobrze wyposażonej pracowni teoretycznej jest szczególnie ważne w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich, do którego uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym o szczególnych, specyficznych potrzebach edukacyjnych. Często mają oni problem z przyswajaniem wiedzy teoretycznej i najskuteczniejszą dla nich formą przekazu teorii jest wykorzystanie obrazu, dźwięku oraz ćwiczeń.
Nowopowstała w ramach projektu pracownia teoretyczna została zaprojektowana na 10 miejsc dla uczniów i 2 stanowiska dla nauczycieli realizujących zajęcia. W pracowni zainstalowano sprzęt multimedialny: projektor multimedialny, ekran projekcyjny, TV, tablicę interaktywną.
W ramach projektu powstało także pomieszczenie warsztatowe – pracownia gastronomiczna – do praktycznej nauki zawodu, zgodna ze standardami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz wymogami HACCP, W pracowni zaprojektowano 6 stanowisk dla uczniów do realizacji praktycznej nauki zawodu. Dużym problemem Ośrodka w Lipkach była niemożność przeprowadzania egzaminów zawodowych ze względu na to, że pracownia o niskim standardzie technicznym nie spełniała wymogów pracowni do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Brak takiej j pracowni wymuszał na uczniach konieczność zdawania egzaminów w innym ośrodku egzaminacyjnym. Podczas części praktycznej egzaminu, uczniów ze specyficznymi potrzebami kształcenia często przeraża to, że nie odnajdą się w miejscu, którego nie znają. Tracą wówczas wiarę we własne siły i nie podejmują próby przystąpienia do egzaminu. Niestety uczeń, który nie przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kończy szkołę zawodową bez zawodu, czyli nadal ma wykształcenie zawodowe ponadgimnazjalne bez tytułu. Nie może zatem ubiegać się o pracę w zawodzie kucharz lub pomoc kuchenna, bo pracodawcy wymagają certyfikatu, dyplomu od CKE. Certyfikat jest wystawiony w języku polskim i w języku angielskim, co z kolei otwiera możliwości podjęcia pracy w UE. Brak tytułu zamyka również absolwentom drogę do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, gdyż są pracownikami bez zawodu. Nowa pracownia gastronomiczna przygotowywana została jednocześnie jako sala egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów zawodowych, zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zmodernizowano instalację elektryczną i sanitarną, co pozwoliło na zamontowanie i użytkowanie w pracowni warsztatowej sprzętu gastronomicznego.
Zmiany te umożliwiają przeprowadzenie egzaminów zawodowych w miejscu, w którym uczniowie uczyli się zawodu – we własnej szkole, czyli w miejscu dla nich znanym i przyjaznym, co na pewno zwiększy liczbę chętnych do przystąpienia do egzaminu.
W Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą od 1 września 2016 r. funkcjonuje Przedsiębiorstwo Symulacyjne Heban sp.j., które jest miejscem praktycznego nauczania uczniów klasy drugiej, kształcących się w zawodzie technik ekonomista. W ten sposób, uczniowie realizują praktykę zawodową, przewidzianą w szkolnym planie nauczania. Jej istotą jest symulacja, czyli wzorowanie się na pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze są fikcyjne. Firma działa w otoczeniu makroekonomicznym, maksymalnie zbliżonym do rzeczywistych wymagań rynkowych. Dotychczas brak było w szkole wydzielonej pracowni na realizację praktyk uczniowskich w takiej formule.
W ramach projektu, w wyniku adaptacji wnęki korytarza, na I piętrze powstała samodzielna pracownia, w której na powierzchni 62 metrów kwadratowych wydzielono 13 stanowisk dla uczniów. Dzięki temu Przedsiębiorstwo Symulacyjne Heban sp.j. w pełni będzie mogło spełniać swoje funkcje czyli symulować prawdziwe przedsiębiorstwo, zaaranżowane jak prawdziwa firma, podzielona na działy o odpowiedniej ilości stanowisk, wyposażona w meble i urządzenia. Da to uczniom możliwość realizacji praktyk w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistego przedsiębiorstwa.
W szkole powstała także pracownia ogólnodydaktyczna kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia i technikum kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik logistyk.
W pracowni o powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych wydzielono 24 stanowiska pracy dla uczniów. Dodatkowa pracownia podniesie jakość i komfort nauczania w branżowej szkole I stopnia i w technikum, już teraz borykających się ze zbyt małą liczbą pracowni kształcenia zawodowego.
Umożliwi podział uczniów na grupy, poprawiając warunki kształcenia. Ponadto w perspektywie wprowadzania reformy oświaty pozwoli na rozwiązanie problemu zbyt małej liczby pracowni wynikających z przyjścia do szkoły w 2019 roku dwóch roczników uczniów oraz wydłużenia cyklu nauczania w technikum do pięciu lat. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmianowości, wydłużenia godzin pracy szkoły. Jest to istotne także z tego powodu, iż około 60 % uczniów dojeżdża spoza Kostrzyna. Najpilniejsze i najistotniejsze potrzeby oraz braki inwestycyjne zostały zaspokojone.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim” , był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ III – Inwestycję w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Całkowita wartość projektu: 464 453,43 zł
Kwota dofinansowania 394 785,38 zł

Projekt rozpoczęto w październiku 2017 roku, a zakończono w czerwcu 2019 roku.