„Będzie się nam jeździło coraz lepiej po drogach powiatu” Realizowane i planowane inwestycje drogowe w powiecie gorzowskim

Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od skrzyżowania z ul. Lipową w m. Osiedle Poznańskie do szkoły w Ciecierzycach.
Wykonano chodnik o długości ponad 1,5 km w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1398F w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Ciecierzyce. W związku z tym przeprowadzono też wycinkę drzew, zbudowano perony, wyremontowano istniejące zjazdy do posesji i zabezpieczono odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. Spodziewanym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową. Prace zostały zakończone w lipcu 2019 roku.

Przebudowa ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą.
W ramach inwestycji kompleksowo przebudowywany jest odcinek ulicy Asfaltowej, drogi powiatowej nr 1382F, położonej w zachodniej części miasta, od skrzyżowania z ulicą Drzewicką do skrzyżowania z ulicą Energetyków. Odcinek ten ma długość 557 metrów. Droga była w złym stanie technicznym, z ubytkami i spękaniami podłużnymi i poprzecznymi. W ramach robót wykonywana jest nowa podbudowa i nawierzchnia bitumiczna oraz obustronne chodniki.
Chodnik po lewej stronie jezdni będzie przeznaczony do ruchu pieszego z dopuszczeniem jazdy rowerami. Przebudowane zostały skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia i skrzyżowanie z ulicą Złotą. Wykonane będą przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, w tym zjazdy na ulice: Promienną oraz Stolarzy. Zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: radar z pomiarem prędkości przed ulicą Energetyków, znaki aktywne D6 przy czterech projektowanych przejściach dla pieszych.
W tej chwili trwają prace brukarskie, zakończono prace związane z kanalizacją deszczową. Montowane jest oświetlenie uliczne.
Ze względu na narastający na tej drodze ruch kołowy, w tym samochodów ciężarowych, przebudowa tej drogi jest ważna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Zakończenie prac jest planowane na wrzesień 2019r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Racław
Przebudowywany odcinek stanowi fragment drogi powiatowej nr 1394F Baczyna-Racław i nawiązuje do przebudowywanego odcinka od strony Baczyny. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada liczne spękania, powierzchniowe ubytki oraz liczne wyboje, w których tworzą się zastoiska wody.Długość przebudowywanego odcinka wynosi około 2,5 kilometrów. Przebudowa drogi obejmuje: przebudowę nawierzchni, poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę zatoki autobusowej, budowę chodników w obrębie przystanków autobusowych i zatoki autobusowej, przebudowę przepustów.
Termin wykonania wyznaczono na maj 2020.

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów, etap II
Miejscem realizacji zadania jest droga powiatowa od Wawrowa do Czechowa (do skrzyżowania z ul.Warszawską w m.Gorzów Wlkp.). W ramach zadania kompleksowo zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1406F, na odcinku o łącznej długości ok. 655 metrów bieżących od końca odcinka przebudowanego w 2018 roku w Wawrowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365F w Czechowie. Pozwoli to na połączenie Wawrowa i Czechowa. Inwestycja będzie kontynuacją prac zakończonych w 2018 roku, sfinansowanych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016 – 2019. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową o dużych nierównościach poprzecznych i podłużnych. Mała szerokość jezdni oraz zły stan nawierzchni powoduje znaczne uciążliwości dla kierowców. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów, odseparowanie ruchu rowerowego i pieszego od ruchu samochodowego oraz poprawa istniejącego odwodnienia drogi. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zwiększy atrakcyjność mieszkaniową, turystyczną i inwestycyjną terenów przyległych do drogi, jak i całej gminy Santok. Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, podniesienie kategorii ruchu do KR2, budowę ścieżki rowerowej, utwardzenie zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2020 roku

Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów – 2 etapy
Miejscem realizacji zadania jest miejscowość Wysoka w odległości 7,5 km od północno – zachodniej granicy Gorzowa Wielkopolskiego w Gminie Lubiszyn. W ramach etapu I kompleksowo zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1420F na odcinku o długości 1,2 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 oraz drogą gminną nr 02833F do granicy miejscowości, w kierunku miejscowości Ściechów. Nawierzchnia asfaltowa jest zniszczona w znacznym stopniu w wyniku wieloletniego użytkowania, posiada liczne spękania, powierzchniowe ubytki oraz liczne wyboje, w których tworzą się zastoiska wody. Droga 1420F jest drogą asfaltową o zmiennej szerokości od 3,0 do 4,0 m. Mała szerokość jezdni powoduje konieczność zjazdu pojazdów na pobocze podczas manewru mijania. Ma to wpływ na bezpieczeństwo kierowców.
Obecne prace obejmują odcinek o długości blisko 1,2 km. W tej chwili trwają prace brukarskie, prace bitumiczne, wykonano kanalizację deszczową. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2019 roku. Koszt inwestycji : 3.329.368,74 zł.
Etap II będzie stanowił kontynuację rozpoczętych robót i obejmie przebudowę drogi na odcinku o długości około 4 tysięcy metrów. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 maja 2020 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy
Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości oraz długotrwałego i zintegrowanego polepszenia tranzytowych i transgranicznych połączeń komunikacyjnych. Powiaty partnerskie Märkisch-Oderland i Powiat Gorzowski chcą się podjąć rozbudowy i modernizacji ważnych połączeń komunikacyjnych we wspólnym obszarze granicznym na podstawie wspólnie opracowanego i podpisanego Porozumienia o współpracy. Porozumienie dotyczy dróg, które mają funkcję ponadregionalną i transgraniczną. Projekt celowo oddziałuje na rozbudowę relacji gospodarczych jak i połączenie sieciowe potencjałów turystycznych w regionie Odry. W sierpniu 2018 r. ukończono I etap tej inwestycji – na odcinku Kłodawa – Łośno.

Przed nami rozpoczęcie II etapu inwestycji na odcinku drogi Łośno – Lipy
Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1405F o długości 1,232 km.
Celem inwestycji jest wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni drogi, przystosowanej do obciążenia ruchem KR2. Zostaną przebudowane istniejące zjazdy. Roboty nawierzchniowe mają na celu poprawę nośności nawierzchni oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również poprawę estetyki krajobrazu. Zakres robót nawierzchniowych obejmie: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Ponadto planuje się: dostosowanie wysokościowe istniejących elementów ulic, wykonanie oznakowania pionowego.

 

Przebudowa dróg: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów, odseparowanie ruchu rowerowego i pieszego od ruchu samochodowego. Przebudowana zostanie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą. Prace obejmą przebudowę istniejących jezdni, wyznaczenie nowej drogi pieszo-rowerowej. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy publiczne i indywidualne oraz istniejące przepusty. Roboty obejmą przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych, budowę oświetlenia ulicznego, odprowadzenie wód deszczowych z jezdni i drogi pieszo-rowerowej. Dodatkowo przebudowywane ulice zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2021 roku