InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie

ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń. W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:
• Wypłata świadczenia gwarantowanego
• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
• Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
• Wakacje kredytowe
• Opieka żłobkowa
• Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
• Przesunięcie płatności za media
• Jeśli jest twórcą – wsparcie finansowe twórców i artystów

Mała firma np. restauracja:
• Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
• Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS
• Odroczenie płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
• Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
• Możliwość świadczenia usług na dowóz
• Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
• Wakacje kredytowe
• Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
• Przesunięcie płatności za media
• Uelastycznienie przepisów rynku pracy
• Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Średnia firma np. palarnia kawy:
• Współfinansowanie przez państwo postojowego
• Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
• Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
• Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
• Dopłaty BGK do odsetek kredytów. Wykorzystanie mechanizmu klęskowego i stworzenie Fundusz Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw
• Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
• Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
• Przesunięcie płatności za media
• Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Firma transportowa:
• Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
• Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020r. poprzez korektę CIT za 2019r. do limitu 5 mln zł.
• Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
• Przesunięcie płatności za media
• Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
• Wakacje kredytowe
• Wakacje od obowiązków administracyjnych
• Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
• Finansowanie postojowego
• Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
• Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Firma turystyczna:
• Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
• Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
• Przesunięcie płatności za media
• Wakacje kredytowe
• Wakacje od obowiązków administracyjnych
• Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
• Finansowanie postojowego

Duża firma np. producent mebli:
• Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe
• Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy
• Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
• Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
• Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
• Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
• Uelastycznienie przepisów rynku pracy
• Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.