InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Pakiet pomocowy – “Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców …

Pakiet pomocowy – “Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”

10 marca 2020 r. Minister Rozwoju przedstawiła projekt tarczy antykryzysowej o szacunkowej wartości 212 mld zł. Tarcza antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa.
Teraz zaczną się prace nad zmianami ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

Pakiet osłonowy
Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:
• Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS
• Poprawę płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów
• Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych
do przestojów.
Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Odroczenia w płatnościach
• ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK
• ułatwienia w split payment,
• przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się
firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)
• wcześniejsze zwroty VAT,
• ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
• zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulo- waniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
• zniesienie opłaty prolongacyjnej,
• zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej
• odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od
dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
• wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK
• udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.
• dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy
Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.
W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:
• świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do
wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone
o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
• oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej
wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze
Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.
Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).
Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

_