InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2021

Programy edukacyjne – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna tablica, „Laboratoria przyszłości” …

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą to dwie jednostki edukacyjne nadzorowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Szkoły w latach 2020/2021 brały udział w licznych projektach i programach, realizowanych głównie ze środków rządowych.
Dzięki dotacjom oraz grantom placówki edukacyjne zyskują nowe możliwości. Wsparcie dla szkół jest przyznawane zarówno na sprawy związane z wyposażeniem i rozbudową placówek, jak również na podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Dzięki dofinansowaniom szkoły mogą pozyskiwać potrzebny do nauki sprzęt oraz inwestować środki w szkolenia oraz realizację projektów edukacyjnych.
Poprawa stanu czytelnictwa w powiecie gorzowskim, ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rozwój szkolnej infrastruktury i kompetencji kreatywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, to główne cele programów, realizowanych w placówkach edukacyjnych podległych powiatowi gorzowskiemu.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wzmacnia rolę bibliotek szkolnych, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dofinansowaniem objęte zostały dwie placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich oraz Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Projekt był realizowany w 2020 roku, wówczas całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 18 484,22 zł. Placówki złożyły wnioski na realizację programu w roku 2022, wnioskowana kwota to: 18 750,00 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest aktualnie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach programu doposażono m.in. jadalnię SOSW w Lipkach Wielkich. Całkowity koszt realizacji zadania to 99 322,55 zł.
Kolejnym programem realizowany przez placówkę w Lipkach Wielkich jest „Program wyrównywania różnic między regionami III”, który dotyczy wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. W ramach projektu placówka zaplanowała zakup 9-osobowego samochodu do przewozu uczniów, pomoc finansowa ze środków PFRON dla tego zadania wyniesie do 80 000,00 zł.

W ramach programu „Aktywna tablica” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich zakupił sprzęt do diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa, której zadaniem jest usprawnienie uczniów w sferze percepcji słuchowej. Terapia umożliwia uczniom poprawę koncentracji uwagi, rozwoju emocjonalnego, zdolności psychosomatycznych, komunikacyjnych i możliwości poznawczych. Całkowity koszt realizacji zadania to 43 750,00 zł, z czego 90% dofinansowania stanowi dotacja, pozostałe 10%, to wkład własny.

„Laboratoria przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wniosek na to zadanie został złożony przez Szkołę Podstawową w SOSW w Lipkach Wielkich. W ramach projektu placówka zakupi m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć oraz stacje lutownicze. Całkowity koszt realizacji zadania to 30 000,00 zł, a jego realizacja jest przewidziana na III kwartał 2022 roku.
Dotacje dla szkół i placówek edukacyjnych są nieocenionym wsparciem finansowym, dzięki któremu wiele placówek zmienia się z roku na rok. Dzięki nim zyskują uczniowie, ponieważ otrzymują lepszą edukację w lepiej wyposażonych i dostosowanych do ich potrzeb szkołach. Korzystają również nauczyciele, ponieważ mogą podnosić swoje kompetencje, a ponadto korzystać z pomocy dydaktycznych, które ułatwiają im pracę. Jako powiat, popieramy działania szkół i ich starania o możliwości dofinansowania i pozyskania środków zewnętrznych, które z roku na rok podnoszą jakość polskiego szkolnictwa.