InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie staży, prac interwencyjnych i innych…

Nabór wniosków przez  Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie staży, prac interwencyjnych i innych…

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada środki finansowe na realizację aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i prowadzi nabory wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:

 • staż
 • prace interwencyjne
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • bon na zasiedlenie

STAŻ jest jedną z form aktywizacji osób bezrobotnych, dla których jest sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Natomiast dla pracodawcy jest szansą przygotowania potencjalnego pracownika do realizacji zadań i wymagań stanowiska pracy. 

Zasady organizowania staży:

 • minimalny i maksymalny okres stażu: 3 – 5 miesięcy;
 • wysokość stypendium stażowego: brutto 1 440,00 zł, netto – do wypłaty 1 310,40 zł  (od stypendium brutto urząd nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe);
 • warunki zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres minimum trzech pełnych miesięcy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem.

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania trzymiesięcznych staży z warunkiem zatrudnienia na okres jednego pełnego miesiąca z co  najmniej minimalnym wynagrodzeniem.

PRACE INTERWENCYJNE to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a PUP z częściowym dofinansowaniem pracodawcy poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz naliczonej składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia. W ramach zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a PUP, pracodawca zawiera umowę o pracę  ze skierowanym bezrobotnym, a PUP dokonuje refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych przez ustalony w umowie okres czasu.

 Zasady organizowania prac interwencyjnych:

 • okres realizacji (obowiązywania umowy): 9 miesięcy;
 • wysokość refundacji: ok. 1 150 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (refundacji  podlega część wynagrodzenia – 975 zł oraz naliczone  składki na ubezpieczenia  społeczne  ok.175 zł);
 • warunki zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu prac interwencyjnych:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres minimum trzech pełnych miesięcy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem.

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy dla zarejestrowanych osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem :
kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób niepełnosprawnych,
– osób młodych do 30 roku życia ,
– osób powyżej 50 roku życia.

Zasady organizowania prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy
– okres realizacji (obowiązywania umowy): 9 miesięcy;
– forma zatrudnienia bezrobotnego: umowa o pracę  co najmniej w połowie wymiaru  czasu

pracy tj. co najmniej 1/2 etatu;

– wysokość wynagrodzenia osoby bezrobotnej na umowie o pracę: co najmniej połowa minimalnego wynagrodzenia tj. minimum 1 400   zł miesięcznie oraz  naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia;

– wysokość refundacji: ok. 600 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (refundacji podlega część  wynagrodzenia, tj. 510 zł oraz naliczone  składki na ubezpieczenia społeczne ok. 90 zł);

– warunki zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu prac interwencyjnych:

umowa o pracę co najmniej w połowie wymiaru  czasu pracy, tj. co najmniej 1/2 etatu  na

okres minimum trzech pełnych miesięcy z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej

połowy  minimalnego  wynagrodzenia oraz  naliczone składki na ubezpieczenia społeczne

od tego wynagrodzenia.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY polega na utworzeniu stanowiska pracy dla bezrobotnego przez pracodawcę. W wyniku umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a PUP, pracodawca otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wyposażenie wskazanego stanowiska pracy oraz zawiera umowę o pracę  ze skierowanym bezrobotnym w pełnym wymiarze czasu pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem na okres minimum 24 miesięcy.

O ww. formę wsparcia może ubiegać się również podmiot, m.in. żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła, producent rolny, zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub – w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

 

Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

– okres realizacji (obowiązywania umowy): 24 miesiące;

– koszty podlegające refundacji:  wydatki dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

– wysokość refundacji : maksymalnie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia;
– forma zabezpieczenia: poręczenie (wymagany dochód poręczyciela 3 000 zł brutto miesięcznie), gwarancja bankowa lub blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ mogą zostać przyznane  bezrobotnym lub absolwentom Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej, a także poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej – zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, w tym polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,

Zasady organizowania dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej:

– okres realizacji (prowadzenie działalności gospodarczej) : min. 12 miesięcy;
– wysokość wsparcia: maksymalnie 6-krotność przeciętnego  wynagrodzenia;
– przeznaczenie wsparcia:   zakup towarów i usług, w szczególności na zakup  środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów  reklamowych;
forma zabezpieczenia: poręczenie (wymagany dochód poręczyciela 3 000 zł brutto miesięcznie) lub blokada środków zgromadzonych  na rachunku bankowym.

BON  NA ZASIEDLENIE może zostać przyznany bezrobotnemu na podstawie umowy zawartej z PUP, w wysokości do 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania, w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  Wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie:
– wysokość wsparcia : do 7 500 zł;
– przeznaczenie bonu: na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
– forma zabezpieczenia: poręczenie (wymagany dochód poręczyciela 3 000 zł brutto miesięcznie) lub blokada środków zgromadzonych  na rachunku bankowym.

Zachęcamy pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego, w gminach: Deszczno, Bogdaniec, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, mieście Kostrzynie nad Odrą, mieście i gminie Witnicy do składania wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. o organizację wyżej wymienionych form wsparcia.

Informujemy, że osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą ubiegać się o przyznanie na ten cel bezzwrotnych środków.

Na stronie internetowej urzędu https://gorzow.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy/Aktualności urzędu umieszczono ogłoszenia o prowadzonych naborach na ww. formy wsparcia, gdzie można zapoznać się z zasadami organizacji poszczególnych form wsparcia, oraz  pobrać niezbędne wnioski i druki  do wypełnienia. Mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną w kraju, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl lub EPUAP.