InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2021

Z cyklu: Załatw sprawę

Czy wiesz, że termin na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium Unii Europejskiej oraz na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju został wydłużony do 60 dni?

Opublikowana w dniu 01.07.2021 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany dotyczące wydłużenie do 60 dni terminów na:

• zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium Unii Europejskiej,
• zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju.
Termin 60 dni będzie dotyczył umów zawartych od dnia 01.07.2021 r., oraz pojazdów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej od 01.07.2021 r.

Ponadto, z dniem 01.07.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wprowadza nowy obowiązek dotyczący akcyzy w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy bądź potwierdzający zapłatę akcyzy.
Dla celów związanych z rejestracją samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 i 463), niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany wydać, na wniosek podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego samochodu, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.
Dla celów związanych ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w związku z wprowadzeniem w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niebędący samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany wydać, na wniosek zainteresowanego podmiotu, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.
Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Pozostałe regulacje to m.in.:
• opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony;
• obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.