InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Nowe przepisy i Punkt Szybkiej Obsługi Wydziału Komunikacji…

Nowe przepisy i Punkt Szybkiej Obsługi Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2020 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 140mb Ustawy Prawo o ruchu drogowym kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
W związku z powyższym w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy (państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego) wszystkie dokumenty przenoszące prawo własności zawarte od dnia 01.01.2020 r. powinny zawierać adnotację, dokonaną przez zbywcę pojazdu, potwierdzającą datę sprowadzenia tego pojazdu z zagranicy. Adnotacji dokonuje zbywca pojazdu. Pojazd należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu do miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku zawarcia umowy zakupu/sprzedaży pojazdu od dnia 01.01.2020 r. zarejestrowanego na terytorium RP właściciel ma obowiązek w ciągu 30 dni poinformować urząd o nabyciu/zbyciu (dotyczy to też udziału w pojeździe) lub zarejestrować pojazd na siebie.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, iż drogą pocztową bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) można złożyć następujące wnioski:
• zgłoszenie zbycia,
• zgłoszenie nabycia,
• wyrejestrowanie z powodu demontażu,
• wyrejestrowanie z powodu zbycia za granicę/rejestracji za granicą,
• wyrejestrowanie z powodu trwałej utraty bez zmiany w zakresie praw własności,
• wyrejestrowanie z powodu kradzieży.
Informacje niezbędne do załatwienia sprawy dostępne są na stronie http://powiatgorzowski.pl/starostwo/zalatw-sprawe
Informację można też uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 95 7330 462 bądź pisząc na adres
e-mail: komunikacja@powiatgorzowski.pl
Z dniem 02.03.2020 r. został uruchomiony PSO (Punkt Szybkiej Obsługi) – pokój 012.
W punkcie można załatwić n/w sprawy:
• zgłoszenie nabycia i zbycia,
• wyrejestrowanie pojazdu,
• wpis i wykreślenie adnotacji: GAZ, HAK, VAT, L, PIT,CIT,
• zamówienie wtórników tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych.