InformacjeKalendariumKwartalnik informacyjny 01/2020

Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi

Powiat Gorzowski od początku swojego istnienia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta została uregulowana poprzez wprowadzenie w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przebiega w oparciu o roczny program współpracy powiatu gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi uchwalany corocznie przez Radę Powiatu Gorzowskiego. Przyjęcie programu współpracy poprzedzone jest konsultacjami nad programem współpracy, w których mogą uczestniczyć wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gorzowskiego a tym samym mieć realny wpływ na jego kształt. Program współpracy umieszczany jest w biuletynie informacji publicznej.

Przedmiotem współpracy Powiatu Gorzowskiego i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu gorzowskiego.

Celem strategicznym jest objęcie współpracą jak największej liczby organizacji realizujących zadania publiczne określone ustawą. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotnym przywilejem społeczeństwa demokratycznego, elementem łączącym i aktywizującym lokalną społeczność.
Celami szczegółowymi współpracy są:
1) umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
2) zwiększenie udziału mieszkańców Powiatu Gorzowskiego w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań;
4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy. Organizacje biorąc udział w otwartym konkursie ofert ogłaszanym corocznie przez Zarząd Powiatu Gorzowskiego oraz składając oferty w trybie tzw. małych grantów mogą uzyskać dotacje na realizację zadań publicznych, a w ramach współpracy pozafinansowej istnieje możliwość wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. Dużym zainteresowaniem cieszy możliwość doradztwa i udzielania przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków. Podsumowaniem współpracy powiatu gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest sprawozdanie, które Zarząd Powiatu Gorzowskiego składa Radzie Powiatu Gorzowskiego. Sprawozdanie jest umieszczane w biuletynie informacji publicznej, w zakładce „organizacje pozarządowe”, a tym samym jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych.