InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020

Informacje dla wędkarzy – wnioski o kartę wędkarską…

Miłośnicy wędkowania mieszkający w Powiecie Gorzowskim, którzy chcą posiadać kartę wędkarską mogą złożyć wniosek o jej wydanie do Biura Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. – przy ul. Pankiewicza 5-7.
Dla osób małoletnich między 14, a 18 rokiem życia Starosta może wydać taką kartę za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (podpis opiekuna powinien widnieć na wniosku).
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej dostępny jest w siedzibie Starostwa lub można go pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej starostwa.

Do wniosku należy załączyć:
zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb,
zdjęcie o wymiarach 20 x 30 mm,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł wniesionej na konto bankowe Starostwa Powiatowego nr 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001. W tytule wpłaty proszę wpisać „opłata za wydanie karty wędkarskiej”.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł dokonanej na rachunek organu podatkowego – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575, tytułem „za pełnomocnictwo”.

Wydanie karty wędkarskiej nastąpi w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
Kartę wędkarską można odebrać osobiście, po wcześniejszym umówieniu się (Tel. 95 7 33 04 18), w Biurze Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego (III piętro, p. 311) za okazaniem dokumentu tożsamości lub zostanie ona dostarczona pocztą.