InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Zmiany w Tarczy antykryzysowej realizowanej przez Powiatowy Urząd pracy w Gorzowie Wlkp.

Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadziła konkretne rozwiązania, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. od momentu wejścia w życie ww. ustawy aktywnie zaangażował się w ochronę lokalnych miejsc pracy i wspiera finansowo przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Kłodawa, Santok, Deszczno, Lubiszyn, Bogdaniec, gmina i miasto Witnica, miasto Kostrzyn nad Odrą, poprzez udzielanie:
1) niskooprocentowych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd),
2) dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzda),
3) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzc),
4) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zzb).
Najbardziej popularne są formy wsparcia wymienione w pkt.1-3. Do dnia 27.08.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. przyjął 11574 wnioski o przyznanie niskoprocentowej pożyczki, z czego 10598 rozpatrzono pozytywnie. O dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych wpłynęło 1857 wniosków, z czego 1676 otrzymało wsparcie. W przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców odnotowano 1110 wniosków, z których 920 otrzymało dofinansowanie.
Z dniem 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa z dn. 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem covid-19, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 ze zm., w zakresie nowych rozwiązań dla podmiotów gospodarczych, m.in. wprowadzono:
1) niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zzda).
Pożyczka ta umożliwia organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy prowadzili działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. Wysokość pożyczki do wysokości 5 tyś. zł, ale nie więcej niż 10 % przychodów za ubiegły rok, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadzili działalność gospodarczą i statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

2) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej, na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2). Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności. Wnioski przyjmuje powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy poprzez platformę praca.gov.pl.

Dodatkowo wprowadzono ułatwienia dla przedsiębiorców do form wsparcia już realizowanych. Nabory wniosków odbywają się ciągle i trwają do czasu ogłoszenia przez dyrektora urzędu pracy zakończenia naboru. Przyznane środki w ramach tarczy antykryzysowej nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. Wnioski o dofinansowanie składane są do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) lub dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzda) przy obliczenia spadku obrotów przedsiębiorcy mogą uwzględniać okres po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r., co umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględnienia spadku obrotów. Przedsiębiorcy w ramach tej formy nie muszą co miesiąc składać oświadczeń o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umowa oraz kosztach ich wynagrodzeń należnych od tych wynagrodzeń składek, jedynie zobowiązani są do poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego dofinansowania. Aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy. W przypadku otrzymania niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy przedsiębiorcy nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki, ponieważ umorzenie nastąpi z urzędu na podstawie informacji zawartych w CEiDG / KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zachęca przedsiębiorców oraz podmioty gospodarcze, które nie korzystały ze wsparcia do złożenia wniosków. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: gorzow.praca.gov.pl.,