InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Zmiana Ustawy o Ruchu Drogowym…

Dnia 25 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, dostosowanie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany wprowadzone powyższą ustawą:
• Zwolnienie posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego.
• Umożliwienie rejestracji pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.
• Wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.
• Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.
• Zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.
• Ustawa ponadto wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.
Ustawa określa także:
1. Zasady współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych, a także tablicy dodatkowej.
3. Przesłanki odmowy rejestracji pojazdu.
4. Strukturę numeru rejestracyjnego pojazdu.
5. Miejsce umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych i obowiązek utrzymywania tablic w należytym stanie przez kierującego pojazdem.
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych i wyznaczania pojemności rejestracyjnych dla niektórych tablic.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu._