InformacjeKwartalnik Informacyjny 01/2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu gorzowskiego 2021 r.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego, jak co roku, ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gorzowskiego w 2021 r., w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
5) turystyki i krajoznawstwa.

Oferty można było składać od 18 stycznia do 10 lutego br. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło łącznie 18 ofert, z czego 9 przeszło ocenę formalną i merytoryczną.

Przy wyborze ofert brano pod uwagę:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) kalkulację kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których ma zostać zadanie zrealizowane;
4) planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł;
5) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków przyznanych w latach poprzednich na realizację zadań;
7) korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców powiatu;
8) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego przyznał dofinansowanie na realizację następujących zadań w poszczególnych sferach.

,