InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020

Tarcza Finansowa PFR 2.0 od stycznia 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. wspiera finansowo przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) i realizuje następujące zadania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej:
1) udziela niskooprocentowych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
2) dofinansowuje część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
3) dofinansowuje część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
4) dofinansowuje część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Według stanu na 20 listopada br. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. wpłynęło łącznie 11 742 wnioski o przyznanie niskoprocentowej pożyczki, na kwotę 58 515 468 zł, z czego zawarto 10 683 umów na kwotę 53 235 901 zł.
Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wpłynęło łącznie 1 166 wniosków na kwotę 26 072 467 zł, z czego zawarto 967 umów na kwotę 19 530 183 zł dla 5 951 pracowników. Natomiast o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych łącznie wpłynęło 1 999 wniosków na kwotę 10 228 906 zł, z czego zawarto 1 801 umów na kwotę 9 369 602 zł.
Wprowadzenie kolejnych zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczyło funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Obostrzeniami zostały objęte branże, których działalność może sprzyjać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w wyniku zwiększonej mobilności społeczeństwa i liczby kontaktów społecznych, w tym branża gastronomiczna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa i rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna. Większość z nich nadal odczuwa negatywne skutki wywołane ograniczeniami na początku pandemii w marcu – kwietniu 2020 r., a obecnie muszą sprostać kolejnym wyzwaniom wywołanych walką z COVID-19, m.in. branża gastronomiczna nie może obecnie prowadzić działalności stacjonarnej.
W dniu 20.11.2020 r. sejm uchwalił tzw. tarczę branżową, w ramach której firmy z branż m.in. gastronomicznych, kulturalno-rozrywkowej, fitness czy sprzedaży detalicznej będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, m.in. jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasy Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, m.in. kodami:
47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z. 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo w listopadzie 2019 r.

Dotacja nie będzie mogła zostać udzielona przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku. Wnioski mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy będą mogli składać w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Kwota maksymalna dotacji to 5 000 zł.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji lub wydatkował środki niezgodnie z jej przeznaczeniem albo złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia lub nie spełnił innych warunków do udzielenia dotacji, obowiązany będzie do zwrotu dotacji. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie trzech miesięcy od udzielenia dotacji, spadkobiercy przedsiębiorcy nie będą obowiązani do zwrotu dotacji. Środki te nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej oraz są wolne od zajęć sądowych lub administracyjnych. O szczegółach naboru wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. będzie informował na stronie internetowej www.gorzow.praca.gov.pl, po wejściu w życie noweli ustawy.