InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2021

Wnioski złożone przez Powiat Gorzowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn
W ramach realizacji inwestycji planuje się:
– przebudowę istniejących jezdni na odcinku 2.919 m
– przebudowę istniejących i budowę nowych chodników
– budowę nowych zjazdów i przebudowę istniejących (indywidualnych i publicznych)
– budowę zatoki postojowej
– przebudowę przepustu
– budowę kanalizacji deszczowej (w granicach pasa drogowego)
– budowę kanału technologicznego
– likwidację kolizji z elementami istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.
Całkowita wartość projektu: 8 236 958,00 zł

2. Remont drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko – Rybakowo
W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie nowych warstw bitumicznych w zakresie jezdni drogi powiatowej, nowych nawierzchni zjazdów, pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 1 m oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegółowy zakres projektowanego zadania przewiduje następujące prace inwestycyjne:
– frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej
– rozbiórkę istniejących poboczy
– rozbiórkę zjazdów na przyległe posesje i drogi zbiorcze
– rozbiórkę istniejącej konstrukcji w miejscach niedostatecznej nośności podłoża gruntowego
– ułożenie warstwy odsączającej z piasku w miejscach rozbiórki istniejącej konstrukcji
– ułożenie warstwy mieszanki związanej cementem w miejscach rozbiórki istniejącej konstrukcji
– ułożenie podbudowy z kruszywa w miejscach rozbiórki istniejącej konstrukcji
– ułożenie warstwy wyrównawczej
– ułożenie warstwy wiążącej,
– ułożenie warstwy ścieralnej
– wykonanie nowej konstrukcji zjazdów na przyległe posesje oraz drogi
– wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
– humusowanie i obsianie obszarów po zewnętrznej stronie pobocza
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość projektu: 7 141 824,00 zł