InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Za życiem”

Program „Za życiem” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, podejmowanie aktywności zawodowej.

Program pozwala na skorzystanie ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w zakresie:

• pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
• szkoleń i studiów podyplomowych,
• staży,
• prac interwencyjnych,
• bonów: stażowego, szkoleniowego, na zasiedlenie (dotyczy osób do 30
roku życia),
• preferencyjnych warunków do założenia własnej działalności
gospodarczej,
• tworzenia przez opiekunów osób niepełnosprawnych żłobków i klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi,
• jednorazowych środków na podjęcie działalności na zasadach
kreślonych dla spółdzielni socjalnych,
• organizacji prac społecznie użytecznych – możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS).
Z wnioskiem o udzielenie wsparcia w realizacji domowych obowiązków, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, występuję opiekun osoby niepełnosprawnej do OPS.

Ważną częścią tego programu jest wspieranie pracodawców w zatrudnianiu opiekunów osób niepełnosprawnych. Wprowadzono korzystniejsze warunki dla zatrudniających opiekunów osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z poniższych form wsparcia:
1) grant na telepracę, za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej w formie telepracy, na umowę o pracę na okres 12 miesięcy
w pełnym wymiarze czasy pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy,
2) prace interwencyjne – refundacja przez okres 9 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych w co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy skierowanych przez PUP opiekunów osoby niepełnosprawnej,
3) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy przy tworzeniu miejsc pracy:

• w żłobkach i klubach dziecięcych związanych bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
• związanych ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, w tym usług mobilnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zaprasza pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków o realizację ww. form wsparcia.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: gorzow.praca.gov.pl w zakładce “Dla Pracodawców i przedsiębiorców”.

Zachęcamy opiekunów osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp do kontaktu ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia możliwości objęcia wsparciem w ramach programu.