InformacjeKwartalnik informacyjny 02/2020

Wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej realizowane w powiecie gorzowskim

Pakiet przeciwdziałania skutkom gospodarczym spowodowanym wystąpieniem epidemii COVID-19 składa się z dwóch podstawowych elementów – Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej. Pakiet kompleksowych rozwiązań Tarczy ma zapewnić ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, a także ochronę przedsiębiorców i ich stabilności finansowej.

Tarcza finansowa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje następujące zadania:
1. Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą.
2. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
3. Zwolnienie ze składek.
4. Ulgi w opłacaniu składek.
5. Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.
6. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy.

Tarcza antykryzysowa
Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. od momentu wejścia w życie ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone formy wspierające przedsiębiorców. Ich celem nadrzędnym było zniwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych epidemią koronawirusa Covid-19 w Polsce. Urząd Pracy aktywnie zaangażował się w ochronę lokalnych miejsc pracy i wspiera finansowo przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp oraz gmin: Kłodawa, Santok, Deszczno, Lubiszyn. Bogdaniec, gmina i miasto Witnica, miasto Kostrzyn nad Odrą.
Powiatowy Urząd Pracy wdraża:
1. Niskoprocentowe pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
2. Dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Udzielana jest do wysokości 5 tys. zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres trzech miesięcy od udzielenia pożyczki.

Dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, przysługuje osobom fizycznym, niezatrudniających pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wysokość dofinansowana zależna jest od poziomu spadków obrotu. Przy spadku co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, a w sytuacji spadku co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przyznawane jest również w zależności od wysokości spadku obrotów.
Przy spadku obrotów co najmniej 30% – przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, a sytuacji spadku co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawane jest organizacjom przy spadku przychodów z działalności statutowej. W sytuacji spadku obrotów o co najmniej 30% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Przy spadku co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, a w sytuacji spadku co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Według danych z dnia 22.05.2020 r. opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z mikropożyczki skorzystało 831 961 przedsiębiorców. Ta forma wsparcia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i pochłonęła kwotę 4 151 802 710 zł. W urzędach pracy w Polsce złożono 1 456 340 wniosków dotyczących pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i 57 % wniosków zostało rozpatrzonych, a 43 proc. wciąż czeka na decyzję o przyznaniu 5 tys. zł.

 

 

Natomiast dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 czerwca br. jeszcze korzystniej przedstawiają sytuację. Rozpatrzono 8 859 wniosków o mikropożyczkę (86%), a o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – 437 wniosków (71%), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samo zatrudnionych – 716 (73%). Natomiast o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych wystąpiło 5 organizacji i wypłacono jednej organizacji.
Należy podkreślić, że oprócz programów rządowych realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta Gorzowa Wlkp. mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Gorzowska Dycha, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp., który również realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. W ramach programu przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 2 000 zł (przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników) – max 10 000 zł na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników. W okresie od 29 kwietnia do 8 maja br. wpłynęło 785 wniosków, których wartość dofinansowania przekroczyła limit programu. Do 2 czerwca br. 67 % złożonych wniosków jest rozpatrywanych, z czego 240 otrzymało wsparcie.
W dniu 2 czerwca br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działanie Tarczy Antykryzysowej. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Izabelą Jankowską i Dyrektorem oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim Dariuszem Obiegło przedstawił dotychczasowy poziom realizacji Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, wskazując na wysoki poziom realizacji wniosków, zwłaszcza przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie, który osiągnął najlepsze wyniki w kraju. „Łączna kwota wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w województwie lubuskim wynosi 382 mln zł, w tym:
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 132,6 mln zł,
• Umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – 148,9 mln zł,
• Europejski Fundusz Społeczny – 47,5 mln zł,
• Świadczenie postojowe – 53,4 mln zł (źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl).,…