InformacjeKwartalnik Informacyjny 01/2021

Załatw sprawę – Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w holu budynku Starostwa) https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty wraz z prawidłową opłatą. Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
3. Udaj się do Starostwa, złóż wniosek do wrzutni na dokumenty wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – na wniosku wymagane są dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli bądź załączyć należy udzielone przez nich pełnomocnictwa.
4. Otrzymasz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana. Fakt rejestracji pojazdu pracownik potwierdzi telefonicznie, dokumenty będą do odbioru w paczkomacie przy Urzędzie.
5. Zaktualizuj ubezpieczenie OC pojazdu.
6. Odbierz decyzję o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego. Informacja o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym przyjdzie na wskazany numer telefonu bądź można ją uzyskać na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwróć pozwolenie czasowe oraz przedstaw ważną polisę OC.
Wymagane Dokumenty:
1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.
2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia.).
Udokumentować należy prawo własności od właściciela będącego w dowodzie rejestracyjnym do ostatniego właściciela. Dokumenty muszą być w oryginałach, jedynym wyjątkiem są kopie notarialne dokumentów własności, które mogą być przedstawione, gdy sprzedawcą jest firma mająca w swoim PKD obrót pojazdami.
3. Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego – zaświadczenie z urzędu, gdzie był pojazd rejestrowany.
4. Kartę pojazdu (jeżeli była wydana), w przypadku braku karty pojazdu – zaświadczenie z urzędu, gdzie był pojazd rejestrowany.
5. Tablice rejestracyjne.
6. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, wymagany jest:
1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
– wiza Schengen lub wiza krajowa,
– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
– karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
– dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
– karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

Opłaty
1. Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001 Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego – numer VIN.

Termin odpowiedzi
1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (17zł) można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Uwagi
• Obowiązek przedstawienia dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Sił Zbrojnych RP, Służby Celnej.
• W przypadku gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.
• W przypadku zagubienia karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego przed ponowną rejestracją należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
• Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
• Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych
i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, autobusów są zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych.
Opłatę podatku należy wnieść w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej bądź siedzibą firmy.
• W przypadku gdy właścicielem w/w pojazdów jest cudzoziemiec lub oddział/ przedstawicielstwo firmy zagranicznej opłatę podatku od środków transportowych należy wnieść w Urzędzie Dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemca lub siedziby oddziału / przedstawicielstwa firmy zagranicznej.
• Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.