InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Wawrów-Czechów – etap II

Inwestycja jest realizowana w systemie “Zaprojektuj-Wybuduj”. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F, w miejscowości Wawrów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365F w miejscowości Czechów.
Prace obejmą m.in.:
• przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,
• przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
• budowę jednostronnej ścieżki rowerowej,
• budowę chodnika,
• wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikiem (np. zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnym otwartym / podziemnym lub innym skutecznym rozwiązaniem odbioru wód opadowych),
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (m.in.: sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna sieć teletechniczna),
• usunięcie drzew i karpin z zasypaniem wykopów,
• wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD,
• wykonanie oświetlenia drogowego typu LED.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 2 642 539,00 zł.