InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach – wyjątkowe miejsce, wyjątkowy projekt…

Centrum Wsparcia Rodziny wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą z miejscami interwencyjnymi dla dzieci, jest to innowacyjny na skalę województwa lubuskiego projekt, łączący w sobie szeroki wachlarz kompleksowych działań z zakresu polityki społecznej.
Inwestycja obejmuje: prace przygotowawcze, roboty budowlane, instalacyjno – sanitarne, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie. Polega na przebudowie budynku dawnej szkoły w Mościcach i budowie dodatkowego skrzydła. Prace powinny się zakończyć do grudnia 2022 r., obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej.
Projekt realizuje politykę zrównoważonego rozwoju rozwiązując problemy społeczne takie jak: niesienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, wspieranie społeczności powiatu gorzowskiego poprzez wzmocnienie roli środowiska rodzinnego. Program skupia się na przeciwdziałaniu rozpadowi rodziny oraz wyrównaniu szans rozwojowych i szkolnych dzieci i młodzieży. Zapobiega wykluczeniu społecznemu, wpływa na zwiększenie umiejętności integracji i porozumiewania się. Kierowany jest do osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania placówki oparte będą na zwiększeniu dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb rodzin z terenu powiatu gorzowskiego, poprzez formę zinstytucjonalizowaną, zakładającą wsparcie w obszarze diagnozy problemu i potrzeb (psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, pracownik socjalny, pedagog, logopeda, prawnik, mediator).
W ramach projektu przewidziane są warsztaty dla rodziców biologicznych i zastępczych, które dotyczyć będą:
• przygotowania rodzin do lepszego rozumienia dziecka,
• konstruktywnego rozwiązywania kryzysów,
• współpracy z rodziną naturalną dziecka,
• podwyższenia kompetencji wychowawczych i społecznych,
• poprawy wzajemnej komunikacji.
Dla każdej rodziny na podstawie przebytego wsparcia opracowany zostanie Plan Pracy z Rodziną.
Kolejny filar to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, z mieszkaniem chronionym dla osoby usamodzielnionej oraz mieszkaniem przeznaczonym dla wychowanki instytucjonalnej pieczy zastępczej w ciąży lub z dzieckiem.
Wsparcie rodziny naturalnej, zastępczej oraz przysposabiającej w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, warunkuje możliwości prawidłowego rozwoju i zaspokajania potrzeb dziecka oraz przysposabianie ich do życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
To wyjątkowy projekt obejmujący kompleksowe wsparcie rodziny, pomoc i kierowanie w stronę poprawy jakości relacji jej członków.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000 zł.